Legal

AVISO LEGAL

 

Para dar cumprimento á Lei 34/2002 de Servicios da Sociedade da información e Comercio Electrónico, comunicamos a continuación os seguintes datos:

 

Titular da Web

 

Jacobo Lorenzo Gay

76.620.855-N

Rúa de Antonio Lorenzana, 3 – Chantada

E-mail: hotelmogay@mogay.com

 

 

 1.- Términos de uso

 

O usuario obrígase a empregar a información contida na presente páxina Web para as súas propias necesidades exclusivamente e a non realizar directa ou indirectamente ningún tipo de explotación comercial dos contidos e servicios aos que ten acceso. O usuario terá dereito ap acceso libre e gratuito da información pública recollida na mesma, se ben HOTEL MOGAY resérvase o dereito a restrinxir o acceso a determinadas seccións e servicios do Portal. É intención de HOTEL MOGAY ofrecer en todo momento unha información veraz e actualizada. Así a todo, esta información pode conter incorreccións tipográficas ou incluso técnicas e HOTEL MOGAY non se responsabiliza da idoneidade da información contenida en la Web.

 

2.- Enlaces  (Links)

 

Esta Web pode ofrecer diferentes enlaces con outras páxinas Web de terceiros, cuxo contido pode variar, de forma rápida, polas características propias de Internet. Polo tanto, HOTEL MOGAY non se fai responsable das informacións, servicios e contido en xeral de ditas páxinas Web de terceiros.

 

Calquera páxina externa á que se acceda dende a páxina de HOTEL MOGAY é independente e HOTEL MOGAY non ten ningún control do contido desa páxina. Ademáis, un enlace con cualquera outra páxina que non sexa de HOTEL MOGAY non implica que ésta respalde ou acepte ningunha responsabilidade polo seu contido ou uso.

 

No caso de que HOTEL MOGAY tivese coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remiten estes enlaces é ilícita, constitutiva de delito ou que pode lesionar bens ou dereitos de terceiros susceptibles de indemnización, actuará coa dilixencia necesaria para suprimir ou inutilizar o enlace correspondente na maior brevedade posible.

 

3.- Dereitos de propiedade intelectual e industrial

 

Os dereitos relativos á propiedade industrial e intelectual (a título enunciativo e non limitativo a marcas, logotipos, textos, fotografías, iconos, imáxenes, etc., así como o deseño gráfico, código fuente e demáis elementos de software contidos na presente página Web), son propiedade de HOTEL MOGAY. Polo tanto, están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial protexidos pola lexislación española e internacional.

 

Sen a previa autorización escrita de forma fehaciente de HOTEL MOGAY, non está permitido utilizar, reproducir, transmitir, manipular, así como calquera uso que exceda da utilización necesaria para a visita da páxina e o uso dos servicios ofrecidos. O acceso aos servicios suministrados non supón por parte de HOTEL MOGAY renuncia, transmisión, nin cesión total ou parcial dos dereitos derivados da propiedade intelectual e industrial, nin atribúe dereitos de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución ou comunicación pública sobre estes contidos sen a previa e expresa autorización por escrito dos respectivos titulares de ditos dereitos, sen perxuizo do dereito de visualización e obtención de copia privada de seguridadee de tales contidos, sempre que dito dereito se exercite según os principios de boa fe e sempre que se manteña inalterada a propiedade intelectual e industrial do titular de tales dereitos, se utilice sen fins comerciais e exclusivamente para información personal do usuario. A responsabilidade derivada do uso de materiais protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e industrial contidos en esta páxina corresponderá exclusivamente ao usuario.

 

4.- Ética e responsabilidade do usuario da páxina Web  corporativa:

 

HOTEL MOGAY non será en ningún caso responsable do uso da Web Corporativa que realice o usuario. O usuario absteráse de levar a cabo calquera conducta no uso da Web corporativa ou dos recursos postos á súa disposición que atente contra os dereitos de propiedade intelectual ou industrial de HOTEL MOGAY

ou de terceiros, que vulnere ou transgreda o honor, a intimidade personal ou familiar ou a imaxe a terceiros, ou que sexan ilícitos ou atenten á moralidade e deixará en todo caso indemne a HOTEL MOGAY frente calquera reclamación, xudicial ou extraxudicial, que se presente frente a ela como consecuencia de dito uso. O usuario absterase de levar a cabo por calquera medio calquera destrucción, alteración, inutilización ou danos dos datos, programas ou documentos electrónicos pertencentes a HOTEL MOGAY, así como de introducción ou difundir na Rede programas, virus, applets, ou calquera instrumento físico ou electrónico que causen ou sexan susceptibles  de causar calquera tipo de alteración na Rede, no sistema, ou nos equipos de terceiros.

 

5.- Lei aplicable – Xurisdicción

 

A resolución de cualquera controversia ou diverxencia relacionada co presente sitio Web rexiráse pola lexislación española, sendo exclusivamente competentes o Xuzgado de Primera Instancia de Chantada.