Privacidade & Cookies

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Regulamento Europeo 2016/679 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Tanto a privacidade dos datos como a confidencialidade da información son aspectos importantes para o HOTEL MOGAY Esta política de protección de datos establece a forma en que os datos persoais obtidos dos seus clientes, contactos e provedores poden variar no tempo debido a posibles modificacións lexislativas, xurisprudenciais. ou os criterios seguidos pola Axencia Española de Protección de Datos e/ou a autoridade competente en cada momento. É por iso que a empresa resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais que estean vixentes no momento preciso no que se accede ao sitio web.

Data da última actualización: 05/01/2022

1.- Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Jacobo Lorenzo Gay

76.620.855-N

Rúa Antonio Lorenzana, 3 – Chantada

Correo electrónico: hotelmogay@mogay.com

2.- Con que finalidade tratamos os teus datos, cal é a base legal para o seu tratamento e durante canto tempo os conservamos?

Os datos persoais recollidos polo hotel son os necesarios para prestar o servizo, sendo adecuados, relevantes e non excesivos, limitándose ao necesario en relación coas finalidades para as que son tratados.

Co fin de manter os datos actualizados, precisos e actualizados, solicitámoslle que nos comunique os cambios ou modificacións que se puidesen producir.

No hotel tratamos datos persoais para os seguintes fins:

1.- RESERVAS: Xestionamos reservas e relacións previas á súa estadía.

Lexitimación: a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento outorgado coa aceptación desta política de protección de datos e/ou a existencia dunha relación precontractual baseada na solicitude de reserva.

Prazo de conservación: os datos serán borrados se non se formaliza a reserva.

2.- CLIENTES: Tratamos os datos dos clientes para a xestión dos servizos de hostalería e aloxamento contratados, así como para a xestión de cobro e facturación.

Lexitimación: a base legal do tratamento é a existencia dunha relación contractual (check-in) para a prestación dos servizos solicitados.

Prazo de conservación: Os seus datos conservaranse mentres dure a relación contractual establecida e, posteriormente, durante os prazos legalmente establecidos para a resolución das posibles responsabilidades derivadas desta. Os datos relativos aos pagamentos e facturación conservaranse durante os prazos establecidos na correspondente normativa en materia contable e tributaria.

3.- ACCIÓNS COMERCIAIS e MARKETING: O hotel utilizará a información de contacto para enviarlle comunicacións comerciais sobre servizos, actividades e promocións que poidan ser do seu interese cando previamente obtivese o seu consentimento inequívoco. O devandito consentimento poderá ser revogado en calquera momento a través dos sistemas indicados en cada comunicación que reciba.

Lexitimación: a base legal para o citado tratamento é o seu consentimento, que se considera concedido mediante a aceptación da caixa habilitada para tal efecto.

Prazo de conservación: os datos conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión.

4.- DATOS DOS PROVEEDORES E COLABORADORES: Tratamos os datos dos nosos provedores para a xestión de pedidos e pagamentos, así como para manter unha base de datos de contactos para posibles futuras contratacións e/ou colaboracións.

Lexitimación: a base legal para o tratamento é a existencia dunha relación contractual e o consentimento que se considera outorgado coa entrega voluntaria dos seus datos á empresa.

O prazo de conservación: os datos conservaranse en todo caso durante a duración da relación contractual e, posteriormente, durante os prazos legais establecidos na lexislación civil para a prescrición de obrigas contractuais e na lexislación contable e tributaria.

5.- VIDEOVIXILANCIA: O hotel conta con cámaras de videovixilancia debidamente sinalizadas e instaladas por motivos de seguridade e vixilancia do edificio.

Lexitimación: a base legal para o tratamento de vixilancia e seguridade é o interese lexítimo da empresa en preservar a seguridade das persoas, bens e instalacións.

Prazo de conservación: as imaxes recollidas conservaranse durante un período máximo dun mes e posteriormente borraranse.

3.- A quen lle comunicaremos os seus datos?

O hotel comunicará os seus datos persoais a terceiros nos seguintes casos:

Por obriga legal, os datos dos hóspedes serán comunicados ás forzas e corpos de seguridade do Estado. (Lei 4/2015, de Protección da Seguridade Cidadá)

Tamén se poderán comunicar á Administración tributaria para o pagamento de impostos, aos xuíces, aos xulgados que o soliciten pola vía xudicial.

Non está prevista a transferencia internacional de datos.

4.- Cales son os teus dereitos?

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre os datos que está a tratar.

A continuación, indicamos os seus dereitos:

  • Dereito de acceso

Dereito de acceso aos seus datos persoais para saber se se están tratando datos persoais e obter unha copia dos mesmos.

  • Dereito de rectificación

Dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos.

  • Dereito de eliminación

Dereito a solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

  • Dereito á limitación

Poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso só se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  • Dereito a opoñer

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, pode opoñerse ao tratamento dos seus datos. A empresa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

  • Dereito á portabilidade

Terá dereito a recibir nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina os datos persoais que lle incumban, que facilitou cando: a) o tratamento se basee no consentimento ou nun contrato, e b) o tratamento se realice. por medios automatizados…

  • Dereito a reclamar

Informámoslle do seu dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (AEPD.- www.agpd.es) no caso de que non estivera satisfeito co exercicio dos seus dereitos aquí indicados.

Para exercer os devanditos dereitos pode poñerse en contacto co noso delegado de protección de datos a través do correo electrónico gestion@mogay.com indicando a seguinte información:

Nome e apelidos,

Número de DNI (se procede)

correo electrónico de contacto,

Dereito que queres exercer,

Datos sobre os que realiza a súa solicitude

No prazo máximo dun mes resolveremos a súa solicitude notificándoo ao correo electrónico que indicaches.

5.- Seguridade no tratamento

Tendo en conta o estado da técnica, os custos de execución e a natureza, alcance, contexto e finalidades do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, a empresa aplicará as medidas oportunas. Medidas técnicas e organizativas para garantir un nivel de seguridade axeitado ao risco, que impida a destrución accidental ou ilícita, a perda ou a alteración dos datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutro xeito, ou a comunicación ou acceso non autorizado a tales datos.

POLÍTICA DE COOKIES

Que son as cookies?

As cookies son pequenos ficheiros de datos que se reciben no terminal desde o sitio web visitado e utilízanse para rexistrar determinadas interaccións de navegación nun sitio web, almacenando datos que poden ser actualizados e recuperados. Estes ficheiros almacénanse no ordenador do usuario e conteñen datos anónimos que non son prexudiciais para o seu ordenador. Utilízanse para lembrar as preferencias do usuario, como o idioma seleccionado, os datos de acceso ou a personalización da páxina.

As cookies tamén se poden usar para rexistrar información anónima sobre como un visitante usa un sitio. Por exemplo, desde a que páxina web accedeu ou se utilizaches un “banner” publicitario para chegar.

Por que HOTEL MOGAY usa cookies?

HOTEL MOGAY utiliza cookies estritamente necesarias e esenciais para que utilices os nosos sitios web e que che permitan moverte libremente, utilizar zonas seguras, opcións personalizadas, etc. Ademais, utiliza cookies que recollen datos relacionados coa análise do uso da Web. Estes utilízanse para axudar a mellorar o servizo ao cliente, medindo o uso e o rendemento da páxina, para optimizala e personalizala.

Que tipos de cookies utilizamos?

Cookies analíticas: Son aquelas que permiten o seguimento e análise do comportamento dos usuarios nos sitios web e a creación de perfís de navegación e a posibilidade de coñecer as preferencias dos usuarios do sitio web para mellorar a oferta de produtos. e servizos. Por exemplo, mediante unha cookie analítica, controlaríanse as zonas xeográficas de maior interese para un usuario, cal é o produto máis popular, etc.

Cookies de personalización:

Son aqueles que permiten ao usuario acceder ao servizo cunhas características xerais predefinidas no seu terminal ou que o propio usuario defina. Por exemplo, o idioma, o tipo de navegador a través do que accede ao servizo, o deseño de contido seleccionado, a xeolocalización do terminal e a configuración rexional desde a que se accede ao servizo.

E se non quero ter estas cookies ou non fago nada ao respecto?

Para cumprir coa lexislación vixente, temos que solicitar o teu permiso para xestionar as cookies. Se decide non autorizar o tratamento indicando a súa non conformidade, só utilizaríamos cookies técnicas, xa que son imprescindibles para a navegación pola nosa Web. Neste caso, non almacenamos ningunha cookie. Seguir navegando polo noso sitio web sen denegar a súa autorización significa que acepta o seu uso.

Teña en conta que se rexeita ou elimina as cookies de navegación web, non poderemos manter as súas preferencias, algunhas funcións da páxina non estarán operativas, non poderemos ofrecerche servizos personalizados e cada vez que navegues teremos que solicitar a súa autorización de novo para o uso de cookies.

Se aínda así decide modificar a configuración do seu acceso ao sitio web, debe saber que é posible eliminar as cookies ou evitar que esta información se rexistre no seu ordenador modificando os parámetros de configuración do seu navegador.

Ademais, pode retirar o seu consentimento relacionado con esta Política de Cookies en calquera momento, eliminando as cookies almacenadas no seu ordenador a través dos axustes e configuracións.